Administració local

Darrera actualització: 28/10/2022 - 09:54
Documentació
Darrera actualització: 26/10/2022 - 13:58
El Gerent, Sr. Toni Pérez Rodríguez
La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmicoadministrativa de l'Institut del Teatre. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu nomenament es donarà compte als òrgans col·legiats de l'Institut i al Ple de la Diputació de... més.
Darrera actualització: 22/06/2022 - 14:42
En aquest apartat trobareu tots els processos de selecció que proposa l'Institut del Teatre, tant del personal docent com del personal no docent.
L'Institut del Teatre, davant la necessitat de contractar a personal laboral docent, de suport a la docència i altres professionals vinculats a la docència, porta a terme diferents processos de selecció. Aquests processos sempre estan vinculats al Pla d'Ordenació Acadèmica (POA). Així mateix, per a... més.
Darrera actualització: 02/03/2022 - 13:21
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del teatre
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del Teatre per epígrafs.
Darrera actualització: 27/12/2021 - 09:41
Reserva social 2022 Institut del Teatre
Per acord de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre, de data 22 de desembre de 2021, s'ha aprovat la reserva social de contractació de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2022, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.  La... més.