Administració local

Darrera actualització: 07/02/2022 - 15:50
Informes de fiscalització referits a l'Institut del Teatre
El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, el qual inclou el control permanent i l'auditoria pública. Tot seguit es dóna publicitat als informes, remesos... més.
Darrera actualització: 07/02/2022 - 15:44
Documentació
Darrera actualització: 07/02/2022 - 15:42
Liquidació del pressupost
La liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre s'aprova pel President de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la Diputació podeu clickar en el següent enllaç
Darrera actualització: 27/12/2021 - 09:41
Reserva social 2022 Institut del Teatre
Per acord de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre, de data 22 de desembre de 2021, s'ha aprovat la reserva social de contractació de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2022, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.  La... més.
Darrera actualització: 23/12/2021 - 10:02
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2021.
Per consultar les actes podeu fer clic en els documents següents: 27 de gener 10 de febrer 22 de febrer (urgent i extraordinària) 1 de març (urgent i extraordinària) 12 de març (urgent i extraordinària) 17 de març 21 d'abril  19 de maig 16 de juny 21 de juliol 22 de setembre 3 de novembre 22 de... més.