Administració local

Darrera actualització: 03/04/2023 - 05:09
Les Meses de contractació assisteixen als Òrgans de contractació. Són els òrgans competents per a la valoració de les ofertes.
Actualment, les licitacions de l'Institut del Teatre tramitades pel procediment obert són tramitades a través del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona. L'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona assisteixen en la intervenció de les licitacions de l'Institut del... més.
Darrera actualització: 03/02/2023 - 10:50
Informes de fiscalització referits a l'Institut del Teatre
El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, el qual inclou el control permanent i l'auditoria pública. Tot seguit es dóna publicitat als informes, remesos... més.
Darrera actualització: 03/02/2023 - 10:46
Balanç i compte de Resultats
Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 30/01/2023 - 19:42
Liquidació del pressupost
La liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre s'aprova pel President de la Diputació de Barcelona, juntament amb la de la pròpia Diputació i la resta d'organismes autònoms. Per accedir a la liquidació del pressupost de la Diputació podeu clickar en el següent enllaç
Darrera actualització: 30/01/2023 - 19:39
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre