Servei de Gestió i Administració

Darrera actualització: 4/7/2018 10:05 h.
El/la Cap del Servei de Gestió i Administració, Sr/a. (pendent de designació)

El Servei de Gestió i Administració té com a missió dirigir, organitzar, i coordinar els processos vinculats a la gestió i administració dels recursos humans, econòmics, tècnics i patrimonials de l’Organisme, sota les directrius donades per la Gerència i d’acord amb els procediments administratius i legals establerts.

Altres línies transversals de treball són:

1.-Mantenir la interlocució ordinària amb la representació dels treballadors, participant en l’elaboració i negociació dels acords que, en matèria de recursos humans, adoptin els òrgans competents de l’organisme.

2.-Planificar i coordinar les accions i procediments relacionats amb la protecció de dades personals, sistemes d'informació i administració electrònica.

3.-Supervisar l’elaboració del Pla d’Ordenació Acadèmica de les escoles que integren l’Institut del Teatre.

4.-Dirigir la coordinació i l’avaluació del Pla Estratègic de l’organisme.

Paraules clau: