Selecció de personal i provisió de llocs a l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 22/6/2022 14:42 h.
En aquest apartat trobareu tots els processos de selecció que proposa l'Institut del Teatre, tant del personal docent com del personal no docent.

L'Institut del Teatre, davant la necessitat de contractar a personal laboral docent, de suport a la docència i altres professionals vinculats a la docència, porta a terme diferents processos de selecció. Aquests processos sempre estan vinculats al Pla d'Ordenació Acadèmica (POA). Així mateix, per a la selecció de personal en règim funcionarial, serà la Diputació de Barcelona qui assumeix la gestió dels processos,  i sempre a proposta de l'Institut del Teatre. 

Paraules clau: