Secció de Gestió Econòmica

Darrera actualització: 20/2/2017 18:07 h.
El Cap de la Secció de Gestió Econòmica, Sr. Jesús Lahoz Montero

La missió de la Secció de Gestió Econòmica és dirigir, supervisar i coordinar les activitats vinculades a les matèries referents al pressupost, la comptabilitat, el patrimoni, la gestió de la nòmina, de la seguretat social i de la contractació del personal, així com les tasques d’administració de personal, d’acord amb les directrius donades pel Servei d’Administració i Gestió i d’acord amb els procediments econòmics, administratius, comptables i laborals establerts.

Altres línies transversals de treball són:

1.-Elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Institut del Teatre.

2.-Dirigir i supervisar el càlcul i la confecció dels processos retributius del personal.

3.- El control de les incidències en la jornada laboral del personal (indisposicions, baixes mèdiques per malaltia comuna i per accident de treball, llicències, permisos, vacances, assumptes personals, etc).

4.-Dirigir la comptabilitat del pressupost de despeses i ingressos tant de caràcter pressupostari com extrapressupostari.