Secció de Desenvolupament i Processos

Darrera actualització: 16/11/2021 16:25 h.
La Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos,

La missió de la Secció de Desenvolupament i Processos és dirigir, organitzar, i coordinar les activitats vinculades al desenvolupament dels recursos humans i a la gestió de processos,  sota les directrius donades per el/la Cap del Servei de Gestió i Administració i d’acord amb els procediments administratius i legals establerts.

Altres línies transversals de treball són:

1.- La gestió de les polítiques de recursos humans (sistemes de provisió i selecció, formació, avaluació i desenvolupament, pla de pensions, ajuts al menjar, plantilla, relació de lloc de treball, etc.).

2.- Dirigir la gestió de la contractació administrativa i la formalització de convenis amb altres entitats.

5.- La Gestió dels expedients dels òrgans de govern de l'Institut del Teatre.

4.- L’assistència jurídica que es concreta en proporcionar les pautes legals a les accions que plantegi qualsevol àmbit de l’Institut del Teatre.