Retribucions dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu

Darrera actualització: 26/4/2021 21:46 h.
Retribucions dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu

L'Institut del Teatre no abona cap retribució ni assistència als membres de la Junta de Govern i Consell General atès que són diputats i personal de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les retribucions que la presidenta i els membres dels òrgans de govern reben de la Diputació de Barcelona es poden consultar al següent enllaç.

Per facilitar la consulta interessa remarcar que, actualment, els membres de la Diputació de Barcelona que formen part del Consell General de l’Institut del Teatre són:

Presidenta

Excel·lentíssima Sra. Nuria Marin i Martínez

Vocals

Joan Carles Garcia i Cañizares (Vicepresident)
Ferran Mascarell i Canalda
Joan Francesc Marco Conchillo
Francesc Xavier Marcé Carol
Josep Altayó Morral
Oriol Lladó i Esteller

Alfredo F. Vega López
Carmela Fortuny i Camarena

Els diputats membres del Consell General de l’IT que, alhora, també ho són de la seva Junta de Govern són els diputats que tenen subratllat el seu nom.

Per altra banda, les retribucions del personal directiu de l'Institut del Teatre (Directora General i Gerent) les podeu consultar a les taules retributives salarials del personal de la Diputació de Barcelona, amb les següents descripcions i codis: 

 Personal directiu de l'Institut del Teatre

Descripció Codis

Director/a General

Nuria Plana Eguia

30.A103

Gerent/a

Maria José Fajardo Garcia

30.A103