Relació de llocs de treball (RLT)

Darrera actualització: 23/12/2016 13:07 h.
La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Institut del Teatre

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del complement específic.

La relació de llocs de treball aprovadada amb el pressupost anual pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Aquesta és la Relació de Llocs de Treball vigent a l'Institut del Teatre.