Presentació òrgans de govern i administració

Darrera actualització: 25/4/2019 00:06 h.
Òrgans de govern i administració

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT DEL TEATRE


L’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. 


Per al compliment de les seves finalitats i en l'àmbit de les seves competències, l'Institut del Teatre, d'acord amb l'ordenament jurídic, tindrà plena capacitat jurídica per adquirir, posseïr i disposar béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes.  Per a l'exercici de les seves competències disposarà de diferents òrgans de govern, administració i representació.