Presentació dels òrgans acadèmics i territorials

Darrera actualització: 16/3/2017 12:42 h.
Òrgans docents de les unitats acadèmiques i territorials

Els tipus d'unitats acadèmiques de l'Institut del Teatre que agrupen els òrgans docents són, d'una part, els Departaments i les Escoles que imparteixen estudis de grau superior (ESAD i CSD) i, de l'altra, les Escoles que imparteixen estudis de grau mitjà (EESA-CPD) i les que imparteixen cicles formatius professionals (ESTAE).

Independentment de les Escoles i dels Centres, l'Institut del Teatre, per al compliment de les seves finalitats, disposa de Centres Territorials, que es conformen com a nuclis d'activitats pedagògiques, d'investigació, de divulgació, de producció i d'animació de les arts de l'espectacle, situats fora de la ciutat de Barcelona. Tenen caràcter de delegacions de l'Institut del Teatre i, com a tals, en depenen orgànicament i funcionalment. Actualment, l'Institut del Teatre disposa del Centre Territorial del Vallès (Terrassa) i el Centre Territorial d'Osona (Vic) i capdavant d'aquests Centres Territorials hi ha una Direcció que serà nomenada per la Presidència, a proposta de la Direcció General, de qui dependrà jeràrquicament.

  • Els Departaments, en els estudis superiors, són representats, dirigits i coordinats pels òrgans següents:

a) Consell dels Estudis Superiors.

b) Consell de Departament.

c) Direcció de Departament.

  • Les Escoles de l'Institut del Teatre que imparteixen estudis de grau superior compten, com a mínim, amb els òrgans representatius i executius següents:

a) Òrgans col·legiats:

1) El Consell d'Escola.

2) El Claustre de Professorat.

b) Òrgans unipersonals:

1) La Direcció.

2) La Sots-direcció o Coordinació pedagògica.

3) Els/les Caps d'Especialitats.

4) La Secretaria Acadèmica.

  • Les Escoles de l'Institut del Teatre que imparteixen estudis de grau mitjà i les que imparteixen cicles formatius de formació professional compten, com a mínim, amb els òrgans representatius i executius següents:

a) Òrgans col·legiats:

1) El Consell Escolar.

2) El Claustre de Professorat.

b) Òrgans unipersonals:

1) La Direcció.

2) El/la Cap d'Estudis.

3) La Coordinació Pedagògica.

4) La Secretaria Acadèmica.

Les unitats de coordinació són els Departaments Didàctics i els seus òrgans unipersonals directius són els/les Caps de Departament Didàctic i, en les Escoles que imparteixen estudis de grau mitjà, els/les Coordinadors/res de Cicles.