Plantilla i Relació de Llocs de Treball de l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 23/12/2021 09:57 h.
En aquest apartat podreu consultar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de l'Institut del Teatre.

PLANTILLA DE PERSONAL

En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de l'Institut del Teatre.

Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral o eventual i classificades en cossos, escales, subescales, classes i categories. 

Pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Aquesta és la plantilla de personal vigent de l'Institut del Teatre 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del complement específic.

La relació de llocs de treball aprovadada amb el pressupost anual pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Aquesta és la Relació de Llocs de Treball vigent a l'Institut del Teatre.