Pla General de formació de l'IT

Darrera actualització: 18/4/2017 16:39 h.
El Pla General de Formació de l’IT, amb l’aprovació del Pla Estratègic de l’Institut del Teatre al gener del 2014 per al període 2014-2017 inicia una nova etapa. La proposta formativa, adreçada als diversos col•lectius de la institució, parteix de la feina feta i incorpora les noves propostes marcades al Pla Estratègic que afecten directament l’àmbit formatiu. Té en compte els cinc vectors transversals que guien i integren la totalitat de les propostes expressades al Pla Estratègic de l’Institut del Teatre i les incorpora com a eina metodològica gràcies a la seva tipificació: (I) Innovació i Recerca, (D) Docència i aprenentatge, (O) L’organització i la gestió de recursos, (V) Visibilitat, (E) Excel•lència

La  formació continuada de totes les persones de l’IT, continua  lligada al desenvolupament de les competències professionals: Cada lloc de treball comporta unes determinades tasques que al seu temps s’associen a unes determinades competències professionals a desenvolupar.

Finalitats de la formació

  • Ser una eina estratègica que permeti la millora de la pràctica professional encaminada cap a l’excel·lència.
  • L’adquisició de les competències professionals fins al nivell més elevat de definició, segons s’expressa en les diferents carreres professionals vertebrades per als diversos col·lectius de l’IT: Carrera Professional Docent, Carrera Professional de Suport a la Docència i  la  Carrera Professional per a la resta de personal.
  • La promoció de l’aprenentatge col·laboratiu i la gestió compartida del coneixement.
  • La incentivació dels grups de recerca i d’investigació.

Àmbits de la formació

ESTRATÈGIC: línies estratègiques que l’Institut del Teatre vol desenvolupar per aconseguir els objectius del Pla Estratègic de la institució. Venen definides per la Direcció de l'Institut del Teatre i afecten transversalment a tots els professionals de les diferents escoles, departaments, centres i serveis.

ESPECÍFIC: inclou la formació de caràcter especialitzat o determinat, respecte del lloc específic de treball que s'ocupa quant a personal administratiu i de serveis, i personal tècnic. També, els aspectes curriculars (de continguts, pedagògics, didàctics, de gestió acadèmica...) per als docents. Les línies i les propostes a desenvolupar venen donades per les diverses direccions, departaments, serveis, seccions i unitats.

PERSONAL:  formalització de propostes de caire més personal,  que han d’anar lligades a l'àmbit laboral,  tenir una transferència clara i revertir de manera positiva en el lloc de treball que s'ocupa. Les propostes han de ser valorades a priori pels caps o responsables corresponents i comptar amb el seu aval