òrgans

Darrera actualització: 08/02/2021 - 15:19
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els... més.
Darrera actualització: 25/04/2019 - 00:06
Òrgans de govern i administració
ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT DEL TEATRE L’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves... més.
Darrera actualització: 16/03/2017 - 12:09
Òrgans tècnics d'assistència a la Direcció General
La Direcció General disposa de diversos òrgans que l'assisteixen en les seves tasques de direcció. Aquests òrgans són: La Direcció de Serveis Culturals La Coordinació Acadèmica La Secretaria Acadèmica General La Direcció del MAE
Darrera actualització: 29/11/2016 - 20:42
Consell Assessor
Per acord de la Junta de Govern es podrà crear amb caràcter permanent un Consell Assessor, amb funcions consultives, integrat per un màxim de deu membres designats per la Presidència de l'Institut entre persones de qualsevol nacionalitat i reconegut prestigi dintre de l'àmbit cultural. La... més.