Institut del Teatre

Darrera actualització: 22/06/2022 - 14:42
En aquest apartat trobareu tots els processos de selecció que proposa l'Institut del Teatre, tant del personal docent com del personal no docent.
L'Institut del Teatre, davant la necessitat de contractar a personal laboral docent, de suport a la docència i altres professionals vinculats a la docència, porta a terme diferents processos de selecció. Aquests processos sempre estan vinculats al Pla d'Ordenació Acadèmica (POA). Així mateix, per a... més.
Darrera actualització: 04/05/2022 - 12:16
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 02/03/2022 - 13:21
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del teatre
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del Teatre per epígrafs.
Darrera actualització: 02/03/2022 - 09:25
Balanç i compte de Resultats
Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 08/02/2022 - 12:17
Pressupost
Conté els crèdits de despeses i previsions d'ingressos a executar durant l'exercici corresponent. Es presenta resumit per capítols i amb classificació econòmica a nivell de subconcepte. Aquest pressupost està integrat en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.