informes

Darrera actualització: 03/02/2023 - 10:50
Informes de fiscalització referits a l'Institut del Teatre
El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, el qual inclou el control permanent i l'auditoria pública. Tot seguit es dóna publicitat als informes, remesos... més.