declaracions

Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:08
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de béns i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’Institut del Teatre correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’... més.