Missió de l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 9/2/2017 15:00 h.
L’Institut del Teatre és una plataforma destinada al conreu i renovació permanents de les arts escèniques i molt especialment de l’escena catalana, actualitzant i desenvolupant les funcions de docència, creació, recerca, conservació i difusió del patrimoni, sempre amb una voluntat innovadora.

Les competències i finalitats de l'Institut del Teatre són:

a) L'ensenyament reglat i no reglat de les arts de l'espectacle.

b) La promoció i l'organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions i qualsevol altra activitat de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l'espectacle.

c) La realització d'activitats de recerca i d'investigació, en l'àmbit que li és propi.

d) La conservació, l'adquisició, la difusió, la classificació i l'exhibició de fons documentals, bibliogràfics i museístics especialitzats.

e) L'edició, directa o en col·laboració, de llibres, revistes, cartells i qualsevol altre material imprès, fonogràfic, fotogràfic, cinematogràfic, de vídeo o enregistrat en qualsevol altre suport, relatiu a les arts escèniques i de l'espectacle.

f) L'organització, la producció i la gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, així com la realització de programacions a les seves sales d'espectacle.

g) La cooperació en la divulgació i suport a les activitats que dins l'àmbit dels objectius de l'Institut es duguin a terme per part d'altres administracions.

h) La projecció de les seves activitats, dins l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.

i) Qualsevol altra activitat relacionada o connexa amb les anteriors, o relativa a la formació, la recerca i de les arts de l'espectacle.