La Gerència

Darrera actualització: 26/4/2021 21:42 h.
La Gerent, Sra. Maria José Fajardo Garcia

La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmicoadministrativa de l'Institut del Teatre. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu nomenament es donarà compte als òrgans col·legiats de l'Institut i al Ple de la Diputació de Barcelona. El Gerent és vocal de la Junta de Govern i del Consell General.

Actualment, la Gerent de l'Institut del Teatre és la Sra. Maria José Fajardo Garcia