La Coordinació Acadèmica

Darrera actualització: 1/9/2017 08:38 h.
La Coordinadora Acadèmica, Sra. Nuria Plana Eguia

La Coordinació Acadèmica és l'òrgan tècnic unipersonal encarregat de la coordinació i seguiment dels estudis i activitats que es desenvolupen a les Escoles de l'Institut del Teatre, sens perjudici de les funcions pròpies dels òrgans acadèmics relacionats, així com de dirigir i coordinar altres programes, cursos i activitats docents que organitzi o en les que participi l'Institut del Teatre, que no siguin competènciea específica d'una Escola. Amb aquest objectiu, donarà suport a la Direcció General, de la que en dependrà jeràrquicament, en l'exercici de les funcions de coordinació de totes les activitats acadèmiques.