Informes de fiscalització

Darrera actualització: 3/2/2023 10:50 h.
Informes de fiscalització referits a l'Institut del Teatre

El control intern de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha d'exercir per l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, el qual inclou el control permanent i l'auditoria pública.

Tot seguit es dóna publicitat als informes, remesos al Ple de la Corporació per la Intervenció General, sobre les actuacions de fiscalització plena posterior desenvolupades en cada exercici, en aplicació de l'article 219.3 del TRLHL i amb la finalitat de donar compliment a l'article 11.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.