Indicadors de qualitat de les escoles superiors

Darrera actualització: 25/4/2017 12:30 h.
Qualitat

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i de la Societat del coneixement, els centres d’ensenyament artístic superior han de desenvolupar i garantir polítiques i sistemes de gestió interna de la qualitat que responguin a les necessitats de les mateixes institucions i a les expectatives de la societat.  

Amb la finalitat de garantir un alt nivell de qualitat de l’oferta formativa, d’impulsar una cultura de millora contínua per tal d’aconseguir els objectius previstos i de rendir comptes, les escoles superiors de l’Institut del Teatre (CSD i ESAD) desenvolupen una eina sistemàtica de millora. Aquest instrument és el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ-CSD). 

Per al disseny del SGIQ s’han respectat les indicacions establertes per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en el seu programa AUDIT. El sistema es basa en una sèrie de processos que despleguen les directrius d'aquest programa i que es realitzen per garantir la qualitat dels ensenyaments que s’imparteixen.