Estructura tècnica d'assistència a la Gerència

Darrera actualització: 17/2/2017 13:21 h.
Unitats orgàniques que presten servei a Gerència

La Gerència per fer complir les seves funcions de dirigir i administrar la gestió econòmicoadministratives de l'Institut del Teatre s'organitza jerarquicament en diferents equips de treball i/o unitats i que són les següents:

  1. El Servei de Gestió i Administració
    • Secció de Desenvolupament i Processos
    • Secció de Gestió Econòmica
    • Secció de Recursos i Serveis Tècnics
  2. El Grup de Producció
  3. El Grup de Suport a les Escoles