Declaració de béns i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu

Darrera actualització: 4/7/2018 10:08 h.
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de béns i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’Institut del Teatre correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’acudir a l’apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona.

Per facilitar la consulta interessa remarcar que, actualment, els diputats/des de la Diputació de Barcelona que formen part de la Junta de Govern i del Consell General de l’Institut del Teatre són:

President

Excel·lentíssim Sr. Marc Castells i Berzosa

Vocals

  • Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
  • Il.lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
  • Il.lm. Sr. Martí Pujol Casals
  • Il.lm. Sra. Ana M. del Frago Barés

El personal directiu de l'Institut del Teatre són:

  • Sr. Jordi Roig i Viñals (Gerent)
  • Sra. Magdalena Puyo Bové (Directora General)

Podeu consultar la declaració de béns i activitats de les persones esmentades anteriorment en el següent enllaç.