Dades estadístiques

Darrera actualització: 25/11/2021 08:01 h.
Dades estadístiques de la contractació administrativa que gestiona l'Institut del Teatre

L'Institut del Teatre és una entitat pública i, per tant, està sotmès a la Llei de Contractes del sector públic que té per objecte garantir que la contractació de les entitats públiques s'ajustin als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis.

En aquest apartat podeu consultar les dades estadístiques de la contractació administrativa que gestiona l'Institut del Teatre. La contractació administrativa de l'any 2020 la podeu consultar en aquest enllaç.

Paraules clau: