Contractes menors

Darrera actualització: 25/11/2021 08:04 h.
En aquest apartat podreu consultar els contractes menors adjudicats durant l'any 2021 a l'Institut del Teatre.

L'article 118 i 131.3  de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicada al BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017) estableix que es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000€ quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000,00€, quan es tracti d'altres contractes.

En aquest enllaç podreu consultar els contractes menors adjudicats durant l'any 2021 a l'Institut del Teatre. Aquesta informació s'anirà actualitzant periòdicament durant el decurs de l'any 2021.