Compatibilitats

Darrera actualització: 24/3/2020 09:05 h.
En aquest apartat trobareu les autoritzacions de compatibilitat concedides als empleats de l'Institut del Teatre per a desenvolupar una segona activitat al sector públic o privat.

Tots els empleats de les administracions públiques i, per tant, de l'Institut del Teatre, estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector públic o privat al marge de les tasques que té encomanades a l'organisme, ha de presentar, de manera prèvia, una sol·licitud de compatibilitat a fi d'obtenir, si és el cas, la corresponent autorització.

La competència per autoritzar o denegar les compatibilitats és de la Presidència de la Diputació de Barcelona.

El desenvolupament d'un altre lloc de treball no ha d'impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures de l'empleat o comprometre la seva imparcialitat o independència amb la corporació.

Podeu consultar els empleats/des de l'Institut del Teatre autoritzats per al desenvolupament d'una segona activitat en aquest enllaç