Actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 22/3/2021 11:25 h.
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre

El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant això, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres.

En tot allò no previst en els vigents estatuts de l'Organisme regiran les prescripcions establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats. 

Actes del Consell General: