Actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre

Darrera actualització: 8/2/2021 15:19 h.
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre

La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres.

En tot allò no previst en els vigents estatuts de l'Organisme regiran les prescripcions establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.