Acords i representació sindical

Darrera actualització: 8/4/2021 22:36 h.
En aquest apartat trobareu els representants dels treballadors laborals de l'Institut del Teatre i els acords.

El Comitè d'Empresa és l'òrgan específic de representació del personal laboral de l'Institut del Teatre. L'òrgan de representació del personal funcionari adscrit a l'Institut del Teatre és la Junta de Personal de l'Institut del Teatre. No obstant, d'acord amb la disposició addicional segona dels vigents estatuts de l'Institut del Teatre, s'estendran vigents per al personal que presti serveis a l'Organisme els acords i els convenis col·lectius aplicables al personal de la Diputació de Barcelona, ja sigui personal laboral com personal funcionari.

Actualment, a l'Institut del Teatre existeixen tres seccions sindicals: CSC-Intersindical, CCOO i UGT.

La funció primordial, tant del Comitè d'Empresa i de la Junta de Personal és la vigilància del compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball i per exercir-la, ha de rebre informació sobre:

  • La política de personal
  • Implantació o revisió de sistemes d'organització i mètodes de treball
  • Jornades laborals i horaris de treball, vacances i permisos, entre d'altres.

Podeu consultar els acords de les Reunions Informatives de l'Institut del Teatre a continuació:

Any 2016

Any 2017

Any 2018

Any 2019

Any 2020