Administració local

Darrera actualització: 29/01/2019 - 12:12
Pressupost
Conté els crèdits de despeses i previsions d'ingressos a executar durant l'exercici corresponent. Es presenta resumit per capítols i amb classificació econòmica a nivell de subconcepte. Aquest pressupost està integrat en el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 28/01/2019 - 14:02
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 24/01/2019 - 17:13
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre
El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els vigents estatuts de l'... més.
Darrera actualització: 24/01/2019 - 17:10
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2019
Per consultar les actes del Consell General de 2019 podeu fer click als documents següents:
Darrera actualització: 24/01/2019 - 17:06
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els... més.