Administració local

Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:08
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de béns i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’Institut del Teatre correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’... més.
Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:05
El/la Cap del Servei de Gestió i Administració, Sr/a. (pendent de designació)
El Servei de Gestió i Administració té com a missió dirigir, organitzar, i coordinar els processos vinculats a la gestió i administració dels recursos humans, econòmics, tècnics i patrimonials de l’Organisme, sota les directrius donades per la Gerència i d’acord amb els procediments administratius... més.
Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:04
Retribucions dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu
L'Institut del Teatre no abona cap retribució ni assistència als membres de la Junta de Govern i Consell General atès que són diputats i personal de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les retribucions que la presidenta i els membres... més.
Darrera actualització: 02/07/2018 - 16:22
El President de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 28 de juny de 2018  ha estat escollit el President de la Corporació en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència, va assumir la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre... més.
Darrera actualització: 18/06/2018 - 15:44
Dades estadístiques de la contractació administrativa que gestiona l'Institut del Teatre
L'Institut del Teatre és una entitat pública i, per tant, està sotmès a la Llei de Contractes del sector públic que té per objecte garantir que la contractació de les entitats públiques s'ajustin als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i... més.