Administració local

Darrera actualització: 29/03/2019 - 09:23
Memòria anual de les activitats preventives de l'Institut del Teatre, inclosa la valoració de l’efectivitat de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió d’acord amb allò que estableix la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
Aquestes memòries anuals resumeixen les activitats realitzades en matèria de prevenció de riscos laborals a l’Institut del Teatre. 
Darrera actualització: 22/03/2019 - 18:05
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2019:
Per consultar les actes del Consell General de 2019 podeu fer click als documents següents: 26 de març
Darrera actualització: 04/03/2019 - 10:34
Balanç i compte de Resultats
Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 19/02/2019 - 20:49
En aquest apartat trobareu la relació de conveni de pràctiques que l'Institut del Teatre té formalitzats amb diverses empreses i institucions.
Els convenis de pràctiques permetes la incorporació dels alumnes de l'Institut del Teatre en les activitats de l'empresa o entitat conveniada per tal que puguin perfeccionar la seva formació alternant l'estudi amb la realització de pràctiques professionals en centres de treball. Depenen dels... més.
Darrera actualització: 19/02/2019 - 20:48
En aquest apartat trobareu la relació de convenis de col·laboració formalitzats entre l'Institut del Teatre i altres entitats.
Els convenis de col·laboració determinen les obligacions de cada part signàtaria del conveni per col·laborar en un objectiu comú. Representen aquells acords en el què es concreta i delimita l'actuació conjunta a desenvolupar, establint els drets i les obligacions de cada part, activitats, dates de... més.