Administració local

Darrera actualització: 06/05/2019 - 11:32
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 01/05/2019 - 22:19
Podeu consultar el pla d'us dels espais compartits al web corporatiu de l'Institut del Teatre, a través del següent enllaç:
https://www.institutdelteatre.cat/ca/institut-del-teatre/l-institucio/institut-pla-estrategic.htm
Darrera actualització: 25/04/2019 - 00:06
Òrgans de govern i administració
ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT DEL TEATRE L’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves... més.
Darrera actualització: 19/04/2019 - 05:33
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre
El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els vigents... més.
Darrera actualització: 19/04/2019 - 05:33
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres. En tot allò no... més.