Administració local

Darrera actualització: 26/02/2021 - 17:13
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2021.
Per consultar les actes podeu fer clic en els documents següents: 27 de gener 10 de febrer 22 de febrer (urgent i extraordinària) 17 de març
Darrera actualització: 08/02/2021 - 15:19
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els... més.
Darrera actualització: 07/02/2021 - 14:11
Reserva social 2021 Institut del Teatre
Per decret de la Presidència de l'Institut del Teatre, de data 30 de maig de 2019, s'ha aprovat la reserva social de contractació de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social.  La... més.
Darrera actualització: 07/02/2021 - 14:09
En aquest apartat podreu consultar la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de l'Institut del Teatre.
PLANTILLA DE PERSONAL En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de l'Institut del Teatre. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a... més.
Darrera actualització: 24/01/2021 - 10:26
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2020.
Per consultar les actes podeu fer click en els documents següents: 18 de febrer 19 de maig 16 de juny 21 de juliol 28 d'octubre 18 de novembre 16 de desembre