resultats

Darrera actualització: 28/04/2021 - 11:53
Balanç i compte de Resultats
Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.