resultats

Darrera actualització: 11/02/2020 - 11:26
Balanç i compte de Resultats
Els comptes anuals de l'Organisme Autònom Institut del Teatre estan integrats en el Compte General de la Diputació de Barcelona.