Institut del Teatre

Darrera actualització: 28/04/2021 - 11:49
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 26/04/2021 - 21:46
Retribucions dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu
L'Institut del Teatre no abona cap retribució ni assistència als membres de la Junta de Govern i Consell General atès que són diputats i personal de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les retribucions que la presidenta i els membres... més.
Darrera actualització: 26/04/2021 - 21:42
La Gerent, Sra. Maria José Fajardo Garcia
La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmicoadministrativa de l'Institut del Teatre. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu nomenament es donarà compte als òrgans col·legiats de l'Institut i al Ple de la Diputació de... més.
Darrera actualització: 08/04/2021 - 22:36
En aquest apartat trobareu els representants dels treballadors laborals de l'Institut del Teatre i els acords.
El Comitè d'Empresa és l'òrgan específic de representació del personal laboral de l'Institut del Teatre. L'òrgan de representació del personal funcionari adscrit a l'Institut del Teatre és la Junta de Personal de l'Institut del Teatre. No obstant, d'acord amb la disposició addicional segona dels... més.
Darrera actualització: 06/04/2021 - 20:33
En aquest apartat podreu consultar els contractes menors adjudicats durant l'any 2021 a l'Institut del Teatre.
L'article 118 i 131.3  de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicada al BOE núm. 272, de 9 de novembre de... més.