Institut del Teatre

Darrera actualització: 19/04/2019 - 05:33
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades del Consell General de l'Institut del Teatre
El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada al semestre en sessió ordinària. No obstant, es podrà reunir en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a la petició de la quarta part dels seus membres. En tot allò no previst en els vigents... més.
Darrera actualització: 19/04/2019 - 05:33
En aquest apartat trobareu les actes de les sessions celebrades de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre
La Junta de Govern de l'Institut del Teatre es reuneix una vegada al mes, llevat del d'agost, en sessió ordinària. No obstant, la Junta de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri la Presidència o a petició d'una quarta part dels seus membres. En tot allò no... més.
Darrera actualització: 09/04/2019 - 09:37
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del teatre
Inventari de béns i drets de l'Organisme Autònom Institut del Teatre per epígrafs.
Darrera actualització: 08/04/2019 - 19:36
En aquest apartat podreu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern de l'Institut del Teatre de l'any 2019. Per consultar les actes podeu fer click en els documents següents:
Per consultar les actes podeu fer un click als documents següents: 22 de gener de 2019 12 de febrer de 2019 26 de març de 2019 9 d'abril de 2019 14 de maig de 2019 18 de juny de 2019 16 de juliol de 2019 17 de setembre de 2019 15 d'octubre de 2019 12 de novembre de 2019 17 de desembre de 2019
Darrera actualització: 29/03/2019 - 09:23
Memòria anual de les activitats preventives de l'Institut del Teatre, inclosa la valoració de l’efectivitat de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió d’acord amb allò que estableix la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
Aquestes memòries anuals resumeixen les activitats realitzades en matèria de prevenció de riscos laborals a l’Institut del Teatre.