Institut del Teatre

Darrera actualització: 16/10/2018 - 11:46
Execució del pressupost
Seguiment dels ingressos i despeses de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
Darrera actualització: 17/07/2018 - 08:21
El Vicepresident, Il.lm. Sr. Martí Pujol i Casals
La Vicepresidència de l'Institut del Teatre és l'òrgan de govern que substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà les funcions que li delegui la persona titular de la Presidència. Actualment, el Vicepresident de l'Institut del... més.
Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:08
En aquest apartat trobareu la informació sobre els béns i altres activitats dels diputats i diputades de la Diputació de Barcelona que conformen els òrgans de govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
La competència per dictar resolucions en matèria de declaració de béns i activitats dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu de l’Institut del Teatre correspon a la Diputació de Barcelona, per la qual cosa per a consultar les resolucions dictades sobre aquesta assumpte s’ha d’... més.
Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:05
El/la Cap del Servei de Gestió i Administració, Sr/a. (pendent de designació)
El Servei de Gestió i Administració té com a missió dirigir, organitzar, i coordinar els processos vinculats a la gestió i administració dels recursos humans, econòmics, tècnics i patrimonials de l’Organisme, sota les directrius donades per la Gerència i d’acord amb els procediments administratius... més.
Darrera actualització: 04/07/2018 - 10:04
Retribucions dels membres dels òrgans col·legiats i del personal directiu
L'Institut del Teatre no abona cap retribució ni assistència als membres de la Junta de Govern i Consell General atès que són diputats i personal de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, perceben les seves retribucions d'aquesta Corporació. Les retribucions que la presidenta i els membres... més.