Institut del Teatre

Darrera actualització: 08/04/2021 - 22:36
En aquest apartat trobareu els representants dels treballadors laborals de l'Institut del Teatre i els acords.
El Comitè d'Empresa és l'òrgan específic de representació del personal laboral de l'Institut del Teatre. L'òrgan de representació del personal funcionari adscrit a l'Institut del Teatre és la Junta de Personal de l'Institut del Teatre. No obstant, d'acord amb la disposició addicional segona dels... més.
Darrera actualització: 06/04/2021 - 20:33
En aquest apartat podreu consultar els contractes menors adjudicats durant l'any 2021 a l'Institut del Teatre.
L'article 118 i 131.3  de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicada al BOE núm. 272, de 9 de novembre de... més.
Darrera actualització: 02/04/2021 - 19:03
Actualment el lloc de la Direcció General resta vacant
La Direcció General és l'òrgan que dirigeix l'activitat de l'Institut del Teatre, de conformitat a la normativa vigent i els seus estatuts. La persona que ocupa la Direcció General serà nomenada per la Presidència de l'Institut del Teatre, a proposta de la Vicepresidència, per un període de quatre... més.
Darrera actualització: 01/04/2021 - 09:35
Publicació del Projecte executiu per a la substitució de les refredadores a l’Institut del Teatre (seu de Barcelona).
Darrera actualització: 22/03/2021 - 11:25
En aquest apartat podeu consultar les actes de les sessions del Consell General de l'Institut del Teatre de l'any 2021
Per consultar les actes del Consell General de 2020 podeu fer clic als documents següents: