Modificació de la tarifa de Taxes i preus públics de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre

Les principals modificacions dutes a terme en la tarifa de Taxes i preus públics de l’IT fan referència a l’augment de l’import de la taxa per curs del grau professional de Dansa, per tal d’actualitzar-lo, i la introducció d’una nova taxa relativa a la implantació del batxillerat en arts de la modalitat d’Arts escèniques per al curs 2017-2018. Sota la fotografia trobareu en enllaç al dictamen corresponent de l'Institut del Teatre