La Presidència

Darrera actualització: 29/11/2016 20:36 h.
La Presidenta de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Exma. Sra. Mercè Conesa i Pagès

En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2015 es va constituir la Diputació de Barcelona i es va procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Corporació en favor de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència, va assumir la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 

La Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre és l’òrgan unipersonal que ostenta la màxima representació d’aquest Organisme, i com a tal, en dirigeix el govern i l’administració i n’exerceix les funcions que li són atribuïdes en els seus Estatuts (publicats al BOPB núm. 192 d'11.08.2004). 

Les dades relatives al perfil i trajectòria professional de la Presidenta, les podeu consultar a l'apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona, que podeu accedir a través del següent enllaç.

A més, la Presidència de l’IT també forma part i presideix la Junta de Govern i el Consell General de l’Organisme, que són els seus òrgans col·legiats de govern.