La Presidència

Darrera actualització: 2/7/2018 16:22 h.
El President de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa

En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 28 de juny de 2018  ha estat escollit el President de la Corporació en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència, va assumir la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 

La Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre és l’òrgan unipersonal que ostenta la màxima representació d’aquest Organisme, i com a tal, en dirigeix el govern i l’administració i n’exerceix les funcions que li són atribuïdes en els seus Estatuts (publicats al BOPB núm. 192 d'11.08.2004). 

Les dades relatives al perfil i trajectòria professional del President, les podeu consultar a l'apartat corresponent del portal de la transparència de la Diputació de Barcelona, que podeu accedir a través del següent enllaç.

A més, la Presidència de l’IT també forma part i presideix la Junta de Govern i el Consell General de l’Organisme, que són els seus òrgans col·legiats de govern.