La Gerència

Darrera actualització: 9/2/2017 14:21 h.
El Gerent, Sr. Jordi Roig i Viñals

La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmicoadministrativa de l'Institut del Teatre. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu nomenament es donarà compte als òrgans col·legiats de l'Institut i al Ple de la Diputació de Barcelona. El Gerent és vocal de la Junta de Govern i del Consell General.

Actualment, el Gerent de l'Institut del Teatre és el Sr. Jordi Roig i Viñals