Informe 33/2013 de la Sindicatura de Comptes

Darrera actualització: 20/4/2017 18:08 h.
Informes de fiscalització referits a l'Institut del Teatre

En compliment d'allò previst en la Disposició addicional Sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es publiquen els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya referits a l'Institut del Teatre

També s'incorporen els corresponents informes ecòmics-financers segons el que disposa el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.