Òrgans de govern i administració

Darrera actualització: 25/04/2019 - 00:06
Òrgans de govern i administració
ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT DEL TEATRE L’INSTITUT DEL TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves... més.
Darrera actualització: 17/07/2018 - 08:21
El Vicepresident, Il.lm. Sr. Martí Pujol i Casals
La Vicepresidència de l'Institut del Teatre és l'òrgan de govern que substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà les funcions que li delegui la persona titular de la Presidència. Actualment, el Vicepresident de l'Institut del... més.
Darrera actualització: 02/07/2018 - 16:22
El President de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
En sessió plenària extraordinària celebrada el dia 28 de juny de 2018  ha estat escollit el President de la Corporació en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, qui, va prendre possessió del seu càrrec i, en conseqüència, va assumir la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre... més.
Darrera actualització: 09/02/2017 - 14:22
La Directora General, Sra. Magdalena Puyo Bové
La Direcció General és l'òrgan que dirigeix l'activitat de l'Institut del Teatre, de conformitat a la normativa vigent i els seus estatuts. La persona que ocupa la Direcció General serà nomenada per la Presidència de l'Institut del Teatre, a proposta de la Vicepresidència, per un període de quatre... més.
Darrera actualització: 09/02/2017 - 14:21
El Gerent, Sr. Jordi Roig i Viñals
La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la gestió econòmicoadministrativa de l'Institut del Teatre. La persona titular serà nomenada per la Presidència de la Diputació de Barcelona i del seu nomenament es donarà compte als òrgans col·legiats de l'Institut i al Ple de la Diputació de... més.