Contractes menors

Darrera actualització: 3/2/2017 13:46 h.
En aquest apartat podreu consultar els contractes menors adjudicats durant l'any 2016 a l'Institut del Teatre.

L'article 1138.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre estableix que es consideraran contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000€ quan es tracti de contractes d'obres, o a 18.000,00€, quan es tracti d'altres contractes.

La tramitació dels expedients dels contractes menors únicament exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament de la Llei estableixi.

En aquest enllaç podreu consultar els contractes menors adjudicats durant l'any 2016 a l'Institut del Teatre. Aquesta informació s'anirà actualitzant periòdicament durant el decurs de l'any 2017.